Kontraktsrett

Advokatfirmaet Kyrre ANS bistår næringsdrivende og private i kontraktsrettslige spørsmål. Dette gjelder både ved kontraktsinngåelser og tvisteløsning.
Våre advokater har lang erfaring med å identifisere potensielle tvistepunkter, og vil kunne bistå med å utforme kontrakter som sikrer klientenes interesser og forebygger fremtidige tvister.

Selskapsrett og skatterett

I Advokatfirmaet Kyrre ANS arbeider flere av advokatene med selskapsrett.
Vi gir anbefaling om valg av selskapsform, og bistår med den selskapsrettslige formalisering av valgt driftsform. Videre kan vi gi bistand med alle typer egenkapitaltransaksjoner, som fisjoner, fusjoner, kapitalendringer m.v., samt virksomhetsoverdragelser, oppkjøp og salg av aksjeselskaper. Vi har særlig kompetanse og erfaring ved kjøp og salg av eiendomsselskaper.
Selskapsrettslige disposisjoner har ofte skattemessige konsekvenser, og det beste resultat for klienten forutsetter ofte at slike problemstillinger sees i sammenheng. Advokatene ved kontoret dekker ulike rettsområder, og advokatene arbeider i team ved mer sammensatte transaksjoner. Vi bistår i forbindelse med klagesaker, bokettersyn og ved rettslige prosesser.
Advokater – alminnelig forretningsjus