Offentlig rett/forvaltningsrett

Offentlig rammelovgivning er av sentral betydning for både private, næringsdrivende og offentlige virksomheter. Den offentligrettslige rammelovgivningen spenner over et vidt område fra skatt- og avgift, produktansvar, konkurranserett, markedsføring, samt forvaltningsrett i forbindelse med offentlig tillatelser.
Advokatfirmaet Kyrre ANS har kompetanse innenfor offentligrettslig rammelovgivning for fast eiendom. Dette omfatter ekspropriasjonsrett, bygge- og reguleringssaker, konsesjonslov, matrikkellov, tinglysningslov m v.
Advokatfirmaet Kyrre ANS har kommuner og statlige virksomheter i sin klientportefølje. Vi bistår private og næringsdrivende i møte med forvaltningsorganer, i klagesaker til overordnet forvaltningsorgan og Sivilombudsmannen. Vi prosederer også saker for domstolene om gyldigheten av forvaltningsvedtak.

Plan- og bygningsrett

De fleste bygge- eller eiendomsprosjekter har en offentligrettslig side. Advokatfirmaet Kyrre ANS har god kjennskap til både den formelle og den praktiske side av forholdet til den kommunale, fylkeskommunale og statlige forvaltning i håndteringen av plan-og bygningssaker.
Advokater – offentlig rett

Prosedyre

Våre advokater prosederer regelmessig saker i tingretten, jordskifteretten og lagmannsretten. To av våre advokater har møterett for Høyesterett.
Advokater – prosedyre

Immaterialrett

Immaterialretten omfatter en rekke ulike fagområder, herunder opphavsrett, patentrett, varemerkerett, designrett og foretaksnavnerett. Fagområdet omfatter også markedsføringsrett og medierett, samt spørsmål knyttet til domenenavn og vern for know-how og bedriftshemmeligheter.
Vi bistår klienter med spørsmål knyttet til sikring av egne rettigheter, spørsmål om grensedragning mot andres immaterielle rettigheter, utforming og forhandling av avtaler, samt tvisteløsning. Innenfor markedsføringsretten yter vi bistand knyttet planlagte markedsføringstiltak for å påse at disse er i samsvar med markedsføringsloven, samt bistår i konflikter med konkurrenter, herunder i saker for domstolene, i saker for Næringslivets Konkurranseutvalg og Markedsrådet og i saker mot Forbrukerombudet. Vi tilbyr også bistand i spørsmål knyttet til rettighetsspørsmål innen mediebransjen.
Advokater – immaterialrett

Personvern (GDPR)

EUs nye personvernforordning (GDPR) som er implementert i norsk rett gjennom ny personopplysningslov, har innført strengere regulering med skjerpede krav til dokumentasjon for virksomhetene.
I tillegg har dette ført til styrkede rettigheter for de registrerte. Det er også lagt opp til strengere sanksjoner enn tidligere ved overtredelse av loven, og nye og mer detaljerte regler er innført for innholdet i databehandleravtaler og databehandlerens plikter. Dette stiller omfattende krav til virksomhetene.
Vi bistår klienter med å sikre at virksomheten håndterer personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernrettslige krav, samt yter bistår knyttet til personvernrettslige spørsmål for øvrig.
Advokater – Personvern (GDPR)

Legatbestyrelse

Advokatfirmaet Kyrre ANS bestyrer flere legater.
Gerd og Fredrik Johan Grahls legat tildeler studie- og reisestipend for personer som i praktisk arbeid har vist at de vil arbeide innen handel, håndverk, industri eller akademiske fag. Legatet gis til videreutdanning, og IKKE til studenter som ikke har vært ute i næringslivet etter avsluttede studier. Stipendbeløp: Porsjoner â minimum kr. 10 000,- og maksimum kr. 100 000,-. Stipender tildeles hvert tredje år neste gang i 2020. Kun søknader som innkommer det år det foretas tildeling vil bli behandlet. Søknadsfristen er 30. oktober i det aktuelle tildelingsår. Du finner statutter og søknadsskjema under.
Statutter og søknadsskjema finner du nedenfor.
Kari Nortvedts legat for funksjonshennede barn og ungdommer skal utdele midler til funksjonshemmede barn og ungdommer. Legatets vedtekter sier at midler kan tildeles til erverv av tekniske hjelpemidler og hjelpeinnretninger, til reise til helsesenter m.v, eller til dekning av behov for øvrig som kan gjøre deres livssituasjon lettere. Det kan også gis støtte til utdannelse på universitets eller høyskolenivå.
Det gis ikke støtte til livsopphold eller til behov som dekkes av det offentlige. Kun personer som ikke er fylt 25 år på tildelingstidspunktet kommer i betraktning. Søknadsfrist for utdelinger er 30. april hvert år.
Statutter og søknadsskjema finner du nedenfor.
Søknad kan sendes elektronisk til Roald Angelfoss eller til Advokatfirmaet Kyrre ANS, boks 1826, 5816 Bergen.
Advokater