Spesialist på ekspropriasjon

Ekspropriasjon er at noen ved tvang blir fratatt hele eller deler av en eiendom, eller rettigheter i en eiendom. Den som blir utsatt for ekspropriasjon har krav på full erstatning, men det kan ofte være utfordrende å beregne erstatningen, og de som blir utsatt for ekspropriasjon har rett på nødvendig advokatbistand. Det anbefales sterkt å benytte seg av rettigheten til fri advokathjelp. Ekspropriasjonsrett er et spesialisert rettsområde og grunneiere bør kontakte en advokat som er spesialist på området så tidlig som mulig i prosessen.
Advokatfirmaet Kyrre har omfattende erfaring med ekspropriasjonssaker og kjenner godt både rettsreglene og utmålingspraksis. Om du tar kontakt med oss, vil vi avklare at de som eksproprierer må dekke dine advokatkostnader. Vi vil så bistå deg og sørge for at dine rettigheter blir ivaretatt. De fleste saker løser seg ved en minnelig avtale. Men i de tilfeller partene ikke blir enige vil erstatningen bli utmålt av retten i et såkalt skjønn. Vi vil i så fall bistå deg i den rettssaken, og sørge for at konsekvensene ekspropriasjonen har for deg blir godt belyst, slik at du får den erstatningen du har krav på.
Advokatfirmaet Kyrre bistår også offentlige myndigheter og utbyggere med å erverve nødvendige rettigheter for planlagte prosjekter. Vi anbefaler også her at advokat kontaktes så tidlig som mulig. Vi kan bistå med rådgivning om aktuelle problemstillinger og hvilke muligheter utbygger har. Erverv av nødvendige rettigheter bør planlegges tidlig. Om det likevel nærmer seg byggestart og de nødvendige rettighetene ikke er på plass, bør det vurderes om det er mulig å få vedtak om ekspropriasjon, ta ut begjæring om skjønn og få vedtak om forhåndstiltredelse. Utbygger kan da komme i gang med arbeidet som planlagt uten å erstatte mer enn grunneiers påregnelige økonomiske tap.
Advokatfirmaet Kyrre ANS bistår i forbindelse med erverv av rettigheter over andre eiendommer, eksempelvis veirett. Vi bistår også i saker hvor det offentlige søker erverv av rettigheter/erverv av privat grunn. Dette gjelder ekspropriasjon til offentlige formål som veier, friområder, kraftledninger og offentlige bygninger m v.
Advokater – offentlig rett