Hopp til hovedinnhold

Priser og vilkår

Priser

Våre priser avtales individuelt for hver enkelt sak. Det som avtales med advokatfirmaet vil bli bekreftet gjennom en oppdragsbekreftelse. 

Prisveiledning i forbrukerforhold

Den offentlige salærsatsen for fri rettshjelp er for tiden kr 1250,-. Dersom fri rettshjelp er innvilget, betaler klienten egenandel med én gang salærsatsen for fritt rettsråd, og inntil fem ganger salærsatsen for fri sakførsel.

Salærberegning etter medgått tid

Hvor salæret alene baseres på tidsforbruk, vil det alt etter sakens vanskelighetsgrad og omfang kreves et salær varierende mellom kr 1 900 og kr 3 500 pr. time, i tillegg beregnes 25 % mva (kr 2 375 og kr 4 375 inkl. mva).

Fast pris

• Stiftelse av aksjeselskaper kr 15 000,- inkl. mva og gebyr til Foretaksregisteret.

• Salæret kan, etter avtale, være en fast pris basert på faktisk medgått tid eller en pris basert på en vurdering av både tidsforbruk som sakens kompleksitet. De vilkår som vil gjelde for oppdraget vil fremgå av oppdragsbekreftelsen.

Oppdragsvilkår

Etablering av oppdraget

Før et oppdrag etableres vil det bli avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som gjør at firmaet ikke kan eller bør påta seg oppdraget. Det samme gjøres i etablerte oppdrag dersom det kommer nye motparter inn i saken.

Dersom hensynet til klienten tilsier det og det finnes ubetenkelig, kan arbeidet påbegynnes før avklaringen er avsluttet. Det vil da bli tatt forbehold overfor klienten om at interessekonfliktavklaringen ikke er avsluttet, og at denne kan føre til at man må si fra seg oppdraget.

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt en identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven.

Taushetsplikt / Personopplysningsloven

Advokater har fortrolighetsplikt og taushetsplikt for de opplysninger de får i saken, med de unntak som fremgår av lov (for eksempel Hvitvaskingsloven). Samtlige medarbeidere i firmaet har autorisert tilgang til opplysningene, og har undertegnet skriftlig taushetserklæring. Vi gjør imidlertid særlig oppmerksom på at det er en utstrakt grad av offentlighet når det er innledet sak for domstolene, se blant annet tvisteloven §14-2.

Mange av opplysningene vil være personopplysninger. Disse vil bli behandlet i overensstemmelse med kravene i Personopplysningsloven.

Det kan være hensiktsmessig, blant annet av tidsmessige årsaker, at dokumenter sendes som vedlegg til e-post. Dersom vi har fått oppgitt Deres e-postadresse i anledning oppdraget, og De ikke har reservert Dem, legger vi til grunn at De har gitt aksept for at e-post kan benyttes på denne måten.

Advokatfirmaet Kyrres advokater er tilknyttet Domstolsadministrasjonens aktørportal. Det er en forutsetning ved oppdragets oppstart at klienten aksepterer at kommunikasjon med domstolene og/eller sakens øvrige parter kan skje gjennom aktørportalen.

Nærmere informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene finner du her.

Klageadgang

Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Det er også anledning til å klage hvis klienten er misfornøyd med salærets størrelse. Kvaliteten på arbeid kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene.

Som hovedregel er det en klagefrist på 6 måneder. Denne løper fra det tidspunkt klageren ble eller burde blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på. Klagen behandles av Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg for Hordaland som førsteinstans. Beslutning fra disiplinærutvalget kan ankes inn for Disiplinærnemnden.

Regler for God Advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside www.jus.no under Råd og rettshjelp.

Ansvarsforsikring – ansvarsbegrensning

Det kan opplyses at det for advokatvirksomhet er krav om sikkerhetsstillelse og ansvarsforsikring til dekning av erstatningsansvar som pådras under utøvelse av advokatvirksomheten. Advokater i Advokatfirmaet Kyrre ANS har etablert sikkerhetsstillelse og ansvarsforsikring. 

Med mindre annet er særskilt avtalt er Advokatfirmaets erstatningsansvar begrenset oppad til MNOK 30.

Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for tap som følge av at sakens resultat ikke samsvarer med den vurdering advokatfirmaet på forhånd har gitt av sakens mulige utfall.

Med mindre annet fremgår av oppdragsbekreftelsen, så omfatter ikke oppdraget rådgivning og konsekvenser i forhold til sakens skatte- og avgiftsrettslige sider. Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for indirekte tap, herunder tapt fortjeneste. Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for feil begått av rådgivere som advokatfirmaet har henvist til eller for underleverandører som advokatfirmaet etter avtale med klienten har overlatt deler av oppdragsutførelsen til.

For Advokatfirmaet Kyrre ANS er det avtalt ansvarsbegrensning etter domstolslovens § 232,5.ledd slik at det ikke er deltakeransvar for erstatningsansvar som selskapet pådrar seg under advokatvirksomhet, så lenge minst en av deltakerne er solidarisk ansvarlig sammen med selskapet.

Gjennomføring av oppdraget

For alle oppdrag skal det være en saksansvarlig advokat. Alt arbeid utføres under den saksansvarlige advokats ansvar. Den saksansvarlige advokat vil sørge for at arbeidet blir utført på den mest mulig optimale måte for klienten, og herunder vurdere om deler av oppdraget mest hensiktsmessig bør utføres av ansatt advokat, advokatfullmektig, advokatassistent eller sekretær.

Dersom klienten har spesielle ønsker om hvilken advokat som skal utføre oppdraget, vil dette normalt bli lagt til grunn. For øvrig er det vårt mål at arbeidet skal utføres på mest mulig optimal måte for klienten.

Dersom oppdraget blir utvidet på et senere tidspunkt, i forhold til det som er avtalt opprinnelig, vil vi sende skriftlig bekreftelse på dette.

Timepriser

For oppdrag som skal faktureres etter medgått tid, har firmaet følgende timepriser:

kr 2 150 – kr 3 500 + mva. 25% (kr 2 687,50 – kr 4 375,00 inkl. mva).

Minste timeenhet er 0,25 time eller 15 minutter. Prisene endres årlig av firmaet med virkning fra den 1. januar hvert år. Utenom den årlige faste endringen kan timeprisene også endres med en måneds varsel.

I tillegg til påløpt salær dekker klienten alle firmaets utgifter ved håndtering av oppdraget, for eksempel rettsgebyrer, offentlige gebyrer, takster, sakkyndigrapporter, transport, losji og diett.

Fakturering og betaling

Dersom annet ikke er avtalt, vil oppdraget bli fakturert skjønnsmessig med utgangspunkt i medgått tid. Salær og eventuelle direkte utlegg vil normalt faktureres en gang per måned. Større utlegg vil som regel viderefaktureres med en gang utlegget har funnet sted.

Alle fakturaer er netto pr. 14 dager. Ved forsinket betaling påløper morarente etter morarentelovens bestemmelser.

Med hver faktura vil det bli tilsendt en spesifikasjon av arbeidet hvor det fremgår hvilket arbeid som er utført i perioden og hvilke advokater som har utført dette. Det samlede timetall for den enkelte advokat som fakturaen omfatter, vil også fremgå.

Dersom en faktura omfatter arbeid med flere oppdrag for samme klient, vil det av spesifikasjonen fremgå hvor stor andel av salæret og eventuelle utlegg som gjelder det enkelte oppdrag.

Utlegg

Utlegg som klienten er ansvarlig for skal avklares med klienten før de pådras, med mindre kostnadspådraget er nevnt i oppdragsbrevet eller er nødvendig for å sikre klientens interesser og klientens samtykke ikke kan innhentes på forhånd. Det påpekes at viderefakturering av utlegg normalt vil medføre merverdiavgift på utlegget.

Fri rettshjelp

Etter Rettshjelpsloven kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. Forutsetningen er at man er under Rettshjelpslovens inntekts- og formuesgrenser. Grensen for netto formue er for tiden kr 150 000.

De gjeldende bruttoinntektsgrenser er kr 350 000 for enslige og kr 540 000 samlet for samboende eller ektefeller. Innenfor enkelte rettsområder gis fri rettshjelp uten hensyn til søkerens inntekt. Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos Statsforvalteren, eller ved vårt kontor. Dersom fri rettshjelp kan være aktuelt, bør dette tas opp for avklaring med oss snarest.

Advokatfirmaet Kyrre ANS anser seg imidlertid ikke forpliktet til å påta seg oppdrag som faller inn under ordningen om fri rettshjelp uten at dette er uttrykkelig avtalt. I den grad det søkes om fri rettshjelp etter at oppdraget er påbegynt, vil det bli krevd salær etter de timesatser som er fastsatt i oppdragsbekreftelsen (eller senere skriftlig varsel om endring av timesatser) for utført arbeid frem til klienten har fremskaffet nødvendig dokumentasjon og egenerklæring for at de økonomiske vilkår er oppfylte. Dersom søknad om fri sakførsel blir avslått, vil alt arbeid som utføres i saken bli fakturert etter de opprinnelig avtalte timesatser, herunder også eventuelt arbeid i forbindelse med søknad og klage vedrørende fri rettshjelp.

Rettshjelpsforsikring

Salær og utlegg er i en del tilfeller dekket under rettshjelpsforsikringen og kan derfor kreves refundert av forsikringsselskapet (som normalt dekker opp til kr 80 000 - til kr 100 000, alt etter de konkrete vilkår) etter fradrag av egenandel på normalt kr 4 000 + 20% av overskytende.

Vi vil være behjelpelig med å avklare om det foreligger rettshjelpsdekning via ditt forsikringsselskap.

Salæret beregnes skjønnsmessig med utgangspunkt i medgått tid.

Vi kan kreve inn den aktuelle refusjon når dette finnes hensiktsmessig. Dette forutsetter at du gir oss opplysninger om forsikringspolisens nummer. Det presiseres at vårt salær ikke er begrenset til det beløp som forsikringsselskapet finner å ville dekke. Du som klient er fullt ut ansvarlig for dette.

Klientens eget forhold

Jo bedre saken er avklart og forberedt fra klientens side, desto mer effektivt vil vi kunne arbeide. Dette vil ha betydning for størrelsen på salæret.

Alle henvendelser til og fra motparten skal gå fra oss, og klienten må underrette oss straks om eventuelle direkte henvendelser fra motparten eller motpartens advokat. Klienten vil få tilsendt kopier av all korrespondanse ut fra og inn til vårt kontor i saken. Disse bør oppbevares idet senere kopiering av dette vil medføre kostnader som faktureres klienten.

Forholdet til tilkjente saksomkostninger

Selv om vi har angitt vår oppfatning av hva sakens utfall kan bli, innebærer ikke det at vi har noe rettslig ansvar for dette resultat oppnås. 

Dersom en rettssak tapes, må klienten påregne å bli pålagt å dekke motpartens saksomkostninger og å dekke rettens gebyr. Dette er klientens eget ansvar.

Dersom en rettsavgjørelse ender med at klienten blir tilkjent saksomkostninger, men beløpet er satt lavere enn det salær vi har krevd/vil kreve av klienten, vil klienten være ansvarlig overfor oss for det overskytende.

I saker som behandles etter reglene om småkravsprosess i tvisteloven kap. 10 kan man maksimalt bli tilkjent saksomkostninger med kr 25 000 eks. mva. Vi gjør oppmerksom på at Advokatfirmaet Kyrre ANS ikke forplikter seg til å gjennomføre oppdraget innen en slik kostnadsramme uten at dette er særskilt avtalt.

Revisjon av oppdragsvilkår

Våre alminnelige oppdragsvilkår vil normalt bli revidert en gang per år, og ellers når det måtte oppstå spesielt behov for det.

Bergen 1.02.2024