Hopp til hovedinnhold

Vår kompetanse

Hos oss kombinerer vi bred erfaring og spisset juridisk kompetanse i disse fagområdene:

 • Arbeidsliv

  Vi har omfattende erfaring i arbeidssaker og gir oppdaterte råd med mål om finne gode løsninger. Vi bistår med oppsigelse, omorganisering, rådgivning, tvisteløsning blant mye annet.

  Rettsområdet er under stadig utvikling og krav og forventninger til arbeidsgivere medfører at det fort kan gjøres feil. Dette kan få store konsekvenser for virksomheten og virksomhetens ledelse. Det er også viktig at arbeidstakere i stillingsvernssaker får trygg og god rådgivning samt blir gjort kjent med sine rettigheter og prosessrisiko.

  Vi bistår arbeidsgivere, fagforeninger og arbeidstakere, der vi gir generell juridisk rådgivning, deltar i drøftelser og forhandlinger samt prosederer saker for domstolene.


  Vi kan blant annet hjelpe med:

  • Oppsigelser / avskjed
  • Omorganisering/ nedbemanning
  • Permittering
  • Virksomhetsoverdragelse
  • Midlertidige ansettelser
  • Forhandlinger
  • Sluttavtaler
  • Prosedyre og tvisteløsning
  • Håndtering av varslingssaker, arbeidskonflikter og saker om sykefravær
  • Arbeidsavtaler og annet regelverk
  • Konkurranseklausuler
  • Pensjon

  Ta kontakt med

 • Arv og familie

  Vi har spesialkompetanse på arv og skifte, og våre advokater har lang erfaring med å bistå klienter i ulike stadier i livet.

  Desto mer eiendeler og verdier en har, desto viktigere er det at en gjør gode valg og vurderinger. Både i forbindelse med avtaler under ekteskapet og samboerskapet, samt den videre fordelingen av eiendeler og verdier i forbindelse med død. I dagens samfunn der det er vanlig med både dine, mine og våre barn, er det særskilt viktig at det foretas grundige og gode vurderinger i forkant, om ikke kan kostnadene og konsekvensene bli store. Vi har i dag to faste offentlige bostyrere i dødsbo for Hordaland tingrett.


  Vi kan blant annet hjelpe med:

  • Offentlig skifte av dødsbo
  • Privat skifte av dødsbo
  • Gaver og forskudd på arv fra foreldre til barn (generasjonsskifte)
  • Opprettelse av testamenter
  • Samtykkeerklæring for uskifte
  • Ektepakter
  • Samboeravtale
  • Økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd mellom ektefeller og samboere
  • Fremtidsfullmakt
  • Forvaltning av umyndiges midler
  • Bistand ved rettssaker og skiftetvister

  Ta kontakt med

 • Entreprise

  Vårt team har omfattende erfaring i å håndtere entrepriserettslige problemstillinger innenfor bygg og anleggsområdet.


  Vi bistår både i rådgivningsfasen, i valg av entrepriseform og kontrakt samt riktig bruk av NS-standarder. Dette gjelder alle roller du som oppdragsgiver har i prosjektet, enten du er byggherre, totalentreprenør, hoved/under-entreprenør eller rådgiver som for eksempel arkitekt, prosjektleder eller rådgivende ingeniør. 


  Entrepriserettslige problemstillinger oppstår kontinuerlig i alle byggeprosjektets faser fra valg av kontraktsmodell til utarbeidelse av anbud og tilbud og oppfølgning underveis i gjennomføringsfasen. Samt bistand i forbindelse med sluttoppgjør og tvistehåndtering og prosess hvis det blir nødvendig. Våre advokater er spesialister og har lang erfaring innenfor fagområdet som innebærer både tekniske og taktiske vurderinger i tillegg til selvsagt juridiske vurderinger.

  Vi kan blant annet hjelpe med:

  • Kjøp av og kontrahering av eiendom
  • Valg av entrepriseform og funksjonsfordeling
  • Anbud og tilbuds fase
  • Kontraktsutforming
  • NS standarder
  • Endringsmeldinger og tilleggskrav
  • Forsinkelser dagmulkt
  • Reklamasjonsfrister og varsling samt foreldelsesproblematikk
  • Sluttoppgjør
  • Megling tvisteløsning
  • Prosess og voldgift

  Ta kontakt med

 • Erstatning og forsikring

  Vi er særlig spesialiserte innenfor områder som profesjonsansvar, personskadeerstatning og erstatning i kontraktsforhold.

  Vi har lang og bred erfaring med alle spørsmål som gjelder erstatnings- og forsikringsrett. Vår kompetanse omfatter alle rettslige problemstillinger fra ansvarsgrunnlag til den konkrete erstatningsutmålingen. Vi har omfattende erfaring med å prosedere erstatnings- og forsikringsrettssaker for domstolene, og bistår selskaper, offentlige etater og privatpersoner i alle typer erstatnings- og forsikringssaker.


  Vi kan blant annet hjelpe med:

  • Bestride og utrede et erstatningskrav som er rettet mot deg eller bedriften din
  • Håndtere spørsmål om ulike ansvarsgrunnlag
  • Yte bistand i forsikringsoppgjør og utmåle erstatning
  • Profesjonsansvar revisor, megler, takstmann, arkitekt, ingeniør, advokat, mv.
  • Granskningsoppdrag
  • Revisjon
  • Fremsette og forhandle ditt krav om erstatning etter eksempelvis trafikkulykke, yrkesskade, pasientskade eller en voldshendelse, herunder forsørgertap
  • Gjenåpning av erstatningssaker og revisjon av erstatningsoppgjør
  • Prosedyre og tvisteløsning for domstolene

  Ta kontakt med

 • Fast eiendom

  Vårt team har bred branskjekunnskap og bistår ledende aktører i den norske eiendomsbransjen.

  Vi har omfattende erfaring med alle rettslige problemstillinger som kan oppstå i forbindelse med kjøp, salg, utvikling og gjennomføring av eiendomsprosjekter.

  I tillegg bistår vi private og offentlige aktører med alle problemstillinger som har sammenheng med fast eiendoms rettsforhold. Vi prosederer også jevnlig tvistesaker for alle rettsinstanser, samt jordskifteretten.


  Vi kan blant annet hjelpe med:

  • Kommersielle og strategiske vurderinger
  • Due dilligence og transaksjonsbistand
  • Term sheet og intensjonsavtaler
  • Kjøpekontrakter og opsjonsavtaler
  • Joint venture-selskaper og andre samarbeidsmodeller
  • Eiendomsoppgjør
  • Jordskifte
  • Tingsrettslige problemstillinger, herunder sameie, veilag og andre sammenslutninger, servitutter mv.
  • Nabotvister
  • Mangels-, avhendings- og erstatningssaker
  • Husleie og næringsleie
  • Eierseksjonssameier og borettslag

  Ta kontakt med

 • Immaterialrett

  Immaterielle rettigheter omfatter blant annet opphavsrettigheter, varemerker, patenter, design, retten til foretaksnavn og domenenavn, og forretningshemmeligheter.

  Immaterielle rettigheter utgjør en stadig større del av virksomheters verdier, og beskyttelse og håndhevelse av slike rettigheter er derfor viktig. Vi kan hjelpe deg med spørsmål knyttet til sikring av egne rettigheter, grensedragning mot andres immaterielle rettigheter, utforming og forhandling av avtaler, og tvisteløsning. Vi jobber også med markedsføringsrettslige problemstillinger.


  Vi kan blant annet hjelpe med:

  • Vurdering av gyldighet av immaterielle rettigheter.
  • Utarbeidelse av lisensavtaler og avtaler om overdragelse av immaterielle rettigheter.
  • Håndtering av immaterielle rettigheter i arbeidsforhold, herunder i forbindelse med ansettelsesavtaler og arbeidstakeroppfinnelser.
  • Tvisteløsning knyttet til krenkelse av immaterielle rettigheter.
  • Due diligence av immaterielle rettigheter og bistand i immaterielle spørsmål i forbindelse med transaksjoner.
  • Vurdering om planlagte markedsføringstiltak er i samsvar med markedsføringsloven og forbrukerlovgivningen.
  • Håndtering av tvister om brudd på markedsføringsloven i saker for Næringslivets Konkurranseutvalg, Markedsrådet, Forbrukertilsynet og de alminnelige domstoler.
  • Bistå i spørsmål knyttet til rettighetsspørsmål innen underholdnings- og mediebransjen.

  Ta kontakt med

 • Personvern og GDPR

  EUs personvernforordning (også kalt GDPR – General Data Protection Regulation) er implementert i norsk rett gjennom personopplysningsloven.

  Regelverket oppstiller en rekke plikter for virksomheter knyttet til behandling av personopplysninger, samtidig som det gir enkeltpersoner en rekke rettigheter. Kravene oppsatt av forordningen og etterfølgende praksis fra ulike tilsynsmyndigheter i EU er omfattende.

  Vi hjelper deg med å finne gode løsninger som balanserer omfattende krav og hvordan disse kravene kan implementeres i virksomhetens daglige drift. Våre erfarne advokater kan gi gode og praktiske råd knyttet til behandling av personopplysninger i samsvar med gjeldende krav og bistå deg i personvernrettslige spørsmål for øvrig.

  Vi kan blant annet hjelpe med:

  • Gjennomgang av virksomhetens behandling av personopplysninger for å påse at behandlingen er i samsvar med gjeldende personvernkrav
  • Kartlegging av behandlingsaktiviteter og utarbeidelse av behandlingsoversikt
  • Utarbeide personvernrutiner, herunder rutiner for håndtering, lagring og innsyn i personopplysninger
  • Utarbeide personvernerklæringer og databehandleravtaler
  • Gjennomgå og vurdere avtaler knyttet til skylagring og behandling a personopplysninger i tredjestater utenfor EØS
  • Bistand i forbindelse med klage på behandling av personopplysninger og håndtering av tvister
  • Løpende rådgivning om personvern i arbeidslivet, som for eksempel innsyn i e-post
  • Due diligence og vurdering av personvernrettslige problemstillinger i forbindelse med transaksjoner
  • Rådgivning knyttet til direkte markedsføring og bruk av informasjonskapsler (cookies)

  Ta kontakt med

 • Plan og bygg

  Våre advokater er oppdatert på utviklingen i bransjen og har en dyp forståelse av kompleksiteten i eiendom- og byutviklingsprosjekt. Vi vet hvordan gjeldende regelverk kan benyttes som verktøy for å realisere ditt prosjekt.

  Plan- og bygningsrett er et komplekst fagområde som krever spesialisert kunnskap om et bredt spekter av regelverk og forståelse av helheten i prosjektet. Vi ser verdien av å være i forkant og tilby skreddersydde juridiske og strategiske løsninger.


  Våre advokater har solid bakgrunn innenfor plan- og bygningsrett. Flere av dem har også tidligere erfaring som ansvarlig søker i et bredt spekter av byggesaker og som prosjektledere for planprosesser. Denne kombinasjonen av praktisk erfaring og juridisk ekspertise gjør oss i stand til å takle ulike problemstillinger og finne effektive løsninger.

  Vi er din samarbeidspartner innen eiendomsutvikling og plan- og byggesaker. 


  Vi kan blant annet hjelpe med:

  • Risikovurdering
  • Kommunikasjon med offentlige myndigheter
  • Strategisk rådgiving til tiltakshaver, byggherrer, ansvarlig søkere mfl.
  • Bistand i plansaker, byggesaker, klagesaker og ulovlighetsoppfølging
  • Dispensasjonssøknader
  • Tilgrensende regelverk (arbeidsmiljøloven, forurensingsloven, forskrift om konsekvensutredning mfl.)
  • Privatrettslige spørsmål knyttet til vei-, vann- og avløp mm.
  • Utbyggings- og gjennomføringsavtaler med offentlige myndigheter
  • Refusjonsspørsmål
  • Seksjonering og fradeling
  • Anleggseiendom, realsameier, garasjesameier og organisering av eiendomsprosjekter


  Du kan være trygg på at du samarbeider med dedikerte fagfolk som har din suksess som prioritet. Vi legger vekt på å finne praktiske og skreddersydde løsninger for å oppnå de beste resultatene for våre klienter.

  Ta kontakt for å diskutere dine behov innen plan- og bygningsrett, og oppdag hvordan vi kan bistå deg med vår spisskompetanse og erfaring.

  Ta kontakt med

 • Prosedyre og tvisteløsning

  Vi bistår både næringsdrivende, offentlige aktører og privatpersoner innenfor et bredt spekter av ulike tvister. Dette inkluderer både utenrettslige forhandlinger og mekling, så vel som rettslige prosesser for domstolene.


  I Advokatfirmaet Kyrre har vi et sterkt fagmiljø innenfor prosedyre og tvisteløsning. Vårt fokus er alltid å finne gode og kostnadseffektive løsninger for våre klienter. Våre advokater har betydelig prosedyreerfaring fra forskjellige rettsinstanser, inkludert jordskifteretten, tingretten, lagmannsretten og høyesterett. De fleste av våre advokater fører jevnlig saker for domstolene innenfor sine fagområder. Vi har også utvalgte advokater som har prosedyre som sitt spesialfelt.


  Vi kan hjelpe deg eller din virksomhet med blant annet:

  • Utenrettslig mekling og forhandlinger
  • Vurderinger av prosessrisiko
  • Sivile rettsprosesser for domstolene
  • Strafferettslige prosesser for domstolene innenfor økonomisk kriminalitet
  • Skjønnsprosess
  • Voldgift

  Ta kontakt med

 • Restrukturering og konkurs

  Vi har lang erfaring innen konkursrett, panterett, formuerett og tvangsfullbyrdelse. Vi bistår også med rekonstruksjon som et alternativ til konkurs. 

  Vi bistår både små og mellomstore bedrifter med økonomiske utfordringer. Vi representerer både debitorer og kreditorer, og bistår både bedrifter og privatpersoner. Tre av våre advokater er faste bostyrere for Hordaland tingrett. En av våre advokater er oppnevnt av Hordaland tingrett som medhjelper i forbindelse med tvangssalg av fast eiendom. Vi har lang erfaring innen konkursrett, panterett, formuerett og tvangsfullbyrdelse. 


  For virksomheter av en viss størrelse kan rekonstruksjon være et alternativ til konkurs. Med solid kompetanse innen konkursrett og selskapsrett, kan vi finne løsninger som kan redde bedriften fra konkurs gjennom rekonstruksjon.

  Vi kan blant annet hjelpe med:

  • Gjeldsforhandlinger, både frivillige gjeldsforhandlinger og tvangsakkord
  • Rekonstruksjon av virksomheter
  • Inndrivelse av krav
  • Rådgivning ved tvangsfullbyrdelse, særlig vedrørende fast eiendom
  • Bistand med konkurssaker, herunder vurdering av oppbudsbegjæringer og styreansvar, og løpende bistand til ledelsen under bobehandling
  • Bistand tilknyttet økonomisk kriminalitet

  Ta kontakt med

 • Selskapsrett og transaksjoner

  Vi kan bistå med spørsmål som relaterer seg til hele livssyklusen til ditt selskap, fra opprettelse og løpende drift til oppløsning og likvidasjon.

  Selskapsrett


  Bistand innenfor selskapsrett er et komplekst felt som krever inngående innsikt i andre fagfelt, der særlig innsikt i skattemessige, avgiftsmessige og regnskapsmessige forhold kan ha betydning for å finne hensiktsmessige løsninger, for eksempel valg av konsernstruktur eller fremgangsmåte for finansiering. Vi kombinerer vår spesialisering innenfor selskapsrett med fagområdene skatt, avgift og regnskap for å gi deg helhetlig og effektiv bistand.


  Vi bistår blant annet med:

  • Å opprette selskaper
  • Å planlegge og tilrettelegge for hensiktsmessige eier- og konsernstrukturer
  • Å finne hensiktsmessige samarbeidsformer, herunder «joint venture» og lignende samarbeidsformer
  • Aksjonæravtaler
  • Finansieringsløsninger, herunder kredittstillelse, kapitalforhøyelser og -nedsettelser
  • Reorganiseringer; omdanning av selskapsform, fusjoner og fisjoner
  • Rådgivning i forholdet mellom selskap og nærstående parter
  • Generasjonsskifter i virksomheter
  • Kjøp og salg av selskaper
  • Styreansvar


  Transaksjoner


  Vi har omfattende erfaring og ekspertise med transaksjoner, innenfor eiendom og kjøp og salg av selskaper som driver ulike former for virksomhet.

  Transaksjoner er komplekse, og derfor kombinerer vi vår kompetanse innenfor kontraktsrett, selskapsrett, skatterett, regnskapsrett og avgiftsrett for å tilby deg en helhetlig og skreddersydd tjeneste. Våre erfarne advokater samarbeider tett for å analysere dine behov grundig og identifisere de beste løsningene for deg og din virksomhet. Vi tror på verdien av et sterkt samarbeid mellom våre advokater og deg som klient. Vi lytter nøye til dine mål og prioriteringer, og jobber hardt for å sikre at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte. Vi setter sammen det beste teamet for din spesifikke transaksjon, og vår ekspertise og kunnskap vil være til din fordel gjennom hele prosessen.


  Vi bistår blant annet med:

  • Kjøp og salg av eiendom
  • Kjøp og salg av virksomheter og selskaper
  • Aksjonæravtaler og lignende samarbeidsavtaler, som «joint venture»-modeller og lignende
  • Finansieringsløsninger ved kjøp av selskaper
  • Fusjoner og fisjoner
  • Generasjonsskifte

  Ta kontakt med

 • Skatt og avgift

  Vi har lang og variert erfaring med skatt og avgift, både som rådgiver til næringsdrivende og privatpersoner, og fra tidligere stillinger i Skatteetaten. Erfaring fra offentlig forvaltning er en fordel når vi skal rådgi innen disse fagfeltene.

  Vi yter ofte bistand innenfor skatt og avgift i forbindelse med transaksjoner og omorganiseringer. Ved å trekke på kompetanse innen selskapsrett og regnskap kan vi bistå med å finne helhetlige og gode løsninger.


  Vi kan blant annet hjelpe med:

  • Bistand med bokettersyn og saker mot Skatteetaten, herunder klage på vedtak
  • Bistand med skattemelding
  • Incentivordninger for nøkkelansatte
  • Å planlegge og tilrettelegge for optimale eier- og konsernstrukturer
  • Å finne hensiktsmessige samarbeidsformer, herunder «joint venture» og lignende
  • Reorganiseringer; omdanning av selskapsform, fusjoner og fisjoner
  • Generasjonsskifter i virksomheter
  • Kjøp og salg av selskaper og virksomheter

  Ta kontakt med

 • Skjønn og ekspropriasjon

  Vi har lang og omfattende erfaring med ekspropriasjonssaker. Vi representerer både offentlige myndigheter, selskaper, utbyggere og privatpersoner.

  Det kan være utfordrende å få oversikt over hvilke muligheter og rettigheter man har i en ekspropriasjonssak, slik at man kan ta gode valg om den videre prosessen. Partene i en ekspropriasjonssak bør derfor kontakte en advokat som er spesialist på området så tidlig som mulig. Vi har den nødvendige kompetansen og bistår våre klienter jevnlig under forhandlinger og for domstolene. Den som blir utsatt for ekspropriasjon har krav på dekning av nødvendig advokatbistand.


  Vi kan blant annet hjelpe med:

  • Dekning av advokatkostnadene
  • Forhandlinger
  • Erverv av nødvendige rettigheter for planlagte prosjekter
  • Forhåndsvarsel og vedtak om ekspropriasjon
  • Avtaleinngåelse
  • Begjæring om skjønn
  • Den rettslige behandlingen

  Ta kontakt med