Hopp til hovedinnhold

Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2024

Fra 1. januar 2024 endres arbeidsmiljøloven på flere punkter. Formålet med endringene er å styrke arbeidstakers rettigheter i møte med utviklingen i arbeidslivet. Vi gir deg oversikt over noen av de sentrale endringene.

Utvidet arbeidsgiveransvar ved nedbemanning i konsern
Ved nedbemanning i selskaper som er en del av et konsern, vil arbeidsgivers plikt til å tilby annet passende arbeid i utgangspunktet utvides til å gjelde hele konsernet. Dette innebærer at arbeidsgiver vil få en utvidet og mer omfattende undersøkelsesplikt.

Plikten er likevel ment å være «sekundær», og er kun aktuell dersom arbeidsgiver ikke kan tilby annet passende arbeid i egen virksomhet. Det vil også være mulig å innsnevre kretsen av foretaket dersom det er saklig begrunnet, og kriteriene og behovet for avgrensningen er drøftet med tillitsvalgte i forkant.

Fortrinnsretten utvides også til andre deler av konsernet
Ved nedbemanning har arbeidstakerne fortrinnsrett til ny ansettelse i samme selskap. Denne fortrinnsretten utvides til å omfatte alle selskaper i konsernet. Forutsetningen er at arbeidstakeren er kvalifisert for stillingen og at det ikke finnes annet passende arbeid i selskapet arbeidstakeren har vært ansatt i.

Ny regel om informasjon og drøfting i konsern
I konsern med virksomheter som til sammen jevnlig sysselsetter minst 50 arbeidstakere, skal morforetaket etablere rammer for samarbeid, informasjon og drøfting mellom foretakene i konsernet og arbeidstakerne i konsernet. Samarbeidsformen skal etableres i samråd med et flertall av arbeidstakerne i konsernet, eller med lokale fagforeninger som representerer et flertall av arbeidstakerne i konsernet.

Opptjeningstid på tre år for rett til fast ansettelse etter midlertidig ansettelse
Det innføres videre en rett til fast ansettelse etter tre års sammenhengende midlertidig ansettelse, uavhengig av grunnlaget for den midlertidige ansettelsen.

Arbeidstakerbegrepet presiseres
Arbeidsmiljøloven gjelder i hovedsak for personer som defineres som arbeidstakere. Med endringen blir det en presisering av arbeidstakerbegrepet i loven. En arbeidstaker vil da defineres som enhver som utfører arbeid for og «underordnet en annen».

Det vil også inntas momenter i lovteksten om hva som skal vektlegges i vurderingen. Herunder «om vedkommende løpende stiller sin personlige arbeidskraft til disposisjon, og om vedkommende er underordnet gjennom styring, ledelse og kontroll.» Dette skal ikke endre gjeldende rett, men formålet er å gi mer veiledning i lovteksten om grensedragningen mellom arbeidstaker og oppdragstaker.

Det innføres også en presumsjonsregel om at det skal legges til grunn at det foreligger et arbeidstakerforhold, med mindre oppdragsgiver gjør det overveiende sannsynlig at det foreligger et selvstendig oppdragsforhold.

Grensene for hvilke virksomheter som plikter å ha verneombud og arbeidsmiljøutvalg senkes samt utvidet drøftingsplikt

  • Alle virksomheter med minst fem ansatte pålegges å ha verneombud.
  • Virksomheter som jevnlig sysselsette minst 30 arbeidstakere plikter å opprette arbeidsmiljøutvalg. Det kan også kreves arbeidsmiljøutvalg i virksomheter med 10 ansatte.
  • Arbeidsgivers drøftingsplikt med de tillitsvalgte om bruk av deltid, midlertidig ansettelse og innleid arbeidskraft utvides til å også omfatte bruk av selvstendige oppdragstakere og tjenestekjøp fra andre virksomheter som har betydning for bemanningen.


Har du en problemstilling knyttet til arbeidsmiljøloven?