Hopp til hovedinnhold

Når har ansatte krav på overtidsbetaling?

Bedrifter kan plutselig få behov for at ansatte arbeider mer enn avtalt arbeidstid. Hva regnes egentlig som overtidsarbeid og når har ansatte krav på å få overtidstillegg? Gjelder reglene om overtid for samtlige ansatte og er overtidsarbeid noe arbeidsgiver ensidig kan beslutte?

Hva anses som overtidsarbeid?

Det er ikke slik at alt arbeid utover avtalt arbeidstid regnes som overtid. Hvis det arbeides utover avtalt arbeidstid, men timeantallet er innenfor arbeidsmiljølovens grense for alminnelig arbeidstid, vil dette være «merarbeid» og ikke «overtid».

Det vil dermed først være overtid når det arbeides utover arbeidsmiljølovens grense for alminnelig arbeidstid. Grensene for alminnelige arbeidstid er:

  • Ni timer i løpet av 24 timer
  • 40 timer i løpet av sju dager. For noen arbeidstidsordninger kan grensen være 38 eller 36 timer i løpet av sju dager.

Tariffavtaler kan også ha bestemmelser som avviker fra dette utgangspunktet.

Hvilken godtgjørelse/betaling har ansatte krav på?

Dersom arbeidet er merarbeid, altså innenfor lovens grense for alminnelig arbeidstid, har den ansatte rett på ordinær timelønn for de ekstra timene.

Om arbeidet er overtid, altså mer enn 9 timer pr. dag eller 40/38/36 timer pr. uke, har den ansatte rett på en overtidsgodtgjørelse på minst 40 % i tillegg til ordinær timelønn.

Det kan avtales at overtiden skal avspaseres ved at antall overtidstimer avspaseres. Arbeidstakeren vil likevel ha krav på å få utbetalt overtidstillegget på minst 40 %.

Gjelder reglene om overtid for alle ansatte?

Reglene om overtid gjelder for ansatte i bedriften. Unntaket er ansatte i ledende stillinger eller ansatte i særlige uavhengige stillinger. I vurderingen av om en ansatt har en ledende eller særlig uavhengig stilling er det de reelle forholdene som er avgjørende. Det er derfor ikke avgjørende hva som fremgår av ansettelsesavtalen eller stillingstittelen. I vurderingen legges det blant annet vekt på om den ansatte har et større ansvar, og selv vurderer og beslutter behovet for egen arbeidsinnsats.

Når kan arbeidsgiver beslutte overtidsarbeid og kan ansatte arbeide overtid uten at dette er pålagt?

Arbeidsgiver kan kun pålegge overtid dersom det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov. Om mulig skal arbeidsgiver også drøfte nødvendigheten av overtid med de ansattes tillitsvalgte. Det er ikke slik at en arbeidstaker uten videre kan arbeide overtid og deretter kreve overtidstillegg. I utgangspunktet skal overtidsarbeidet være avtalt. En arbeidsgiver kan likevel være forpliktet til å betale overtidsgodtgjørelse dersom den ansatte har arbeidet utover normal arbeidstid for å utføre pålagte oppgaver og arbeidsgiver er kjent med dette.

Lovens grense for overtidsarbeid

Arbeidsmiljøloven inneholder også grenser for overtidsarbeid. I utgangspunktet skal ikke overtidsarbeidet overstige:

  • 10 timer i løpet av sju dager
  • 25 timer i løpet av fire sammenhengende uker og
  • 200 timer innenfor en periode på 52 uker

Dette kan avvikes ved tariffavtaler og arbeidstilsynet kan også tillate ytterligere utvidet overtidsarbeid i særlige tilfeller.

Oppsummert

Det finnes altså en rekke skranker i lov og tariffavtaler om overtidsarbeid og godtgjørelse for overtidsarbeid. Alt arbeid utover normal arbeidstid regnes ikke som «overtid» og ved overtidsarbeid skal det alltid utbetales et overtidstillegg. Bestemmelsene gjelder i utgangspunktet for alle ansatte, så lenge de ikke har en ledende eller en særlig uavhengig stilling. Hovedregelen er også at overtidsarbeid skal være avtalt eller pålagt av arbeidsgiver. Det er også grenser for hvor mange timer det kan arbeides overtid.

Har du spørsmål om dette temaet? Ta kontakt!